top of page
Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Vrtiću. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti odgovarajući Obrazac te istog poslati:
• na adresu: Dječji vrtić Vrapčić, Soblinečka 29, 10362 Kašina
• putem elektronske pošte: dv.vrapcic@gmail.com
• donijeti osobno u tajništvo Vrtića radnim danom od 8:00 do 14:00 sati

Službenica za informiranje Dječjeg vrtića Vrapčić:
Iva Hrković

mob: 091 78 88 730
tel/Fax: 01/205 66 99
e-mail: ravnatelj.vrapcic@gmail.com

DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ

u provedbi EU projekta:
Ostvario se san,

Vrapčić radi cijeli dan

bottom of page